กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางหทัยรัตน์ เขียวเพชร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1