กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายปริญญา บัวเสถียร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวอินท์รวี นิลวิเชียร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาววรวีย์ วิระวรรณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2