คณะผู้บริหาร

นางอรอนงค์ สังฆะสา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวจีราพร สงวนชาติ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวทิพาวรรณ นุ่นแก้ว
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางหทัยรัตน์ เขียวเพชร
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานการเงินและพัสดุ

นางสาวอมลรัตน์ โพธิสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป