นักการภารโรง

สมพงษ์ จินดาชื่น
ช่างปูน๔

บุญฤทธิ์ จินดาพรหม
ช่างปูน ๔

นิตยา คชเสวต
ลูกจ้างชั่วคราว